آدرس پستی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات:
خرم آباد– خیابان معلم – میدان شهید انوشیروان رضایی – ساختمان حوزه ریاست – طبقه همکف
آدرس پست الکترونیکی:
it@lums.ac.ir
شماره های تماس:
066 33314609
066 33320824
066 33320826
دورنگار:
066 33314611

داخلی

سمت

نام     نام خانوادگی

 

962

رئیس مرکز IT

مهندس امین      طهماسبی

 

387

کارشناس نرم افزار(آذرخش)

مهندس مهرناز       فتاحی

 

360

کارشناس نرم افزار (وب سایت)

مهندس لیلی          گودرزی

 

361

کارشناس نرم افزار

مهندس پوریا            همتی

 

333

کارشناس شبکه

مهندس عباس            آهور

 

361

کارشناس آمار

دکتربابک                دالوند

 

357

کارشناس نرم افزار( اتوماسیون اداری )

مهندس غزل             کاکی

 

358

کارشناس HIS

سارا                 غلامرضایی

 

376

کارشناس نرم افزار

مهندس سلیمه        دلیری

 

350

کارشناس شبکه

مهندس سلمان         بهاروند

 

 

کارشناس نرم افزار (وب سایت)

مهندس مهدی            پدرام

 

344

کارشناس نرم افزار

مهندس ابراهیم       عالی پور

 

388

کارشناس نرم افزار

            حمید             غلامی   

 

367

مسئول دفتر

           ایمان        یاراحمدی

 

 

 

سوالات متداول

سيناسا چیست؟
سيناسا مخفف "سامانه يكپارچه نظام جامع آمار و اطلاعات سلامت ايران " مي باشد

سامانه اتوماسيون آماري، اطلاعات را از سطوح مختلف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي (واحدها و ادارات) جمع آوري و بانك متمركز و يكپارچه آمار و اطلاعات سازمان را ايجاد كرده، گزارشات متنوع مديريتي را توليد و در اختيار مديران ارشد، مديران مياني و كارشناسان، جهت بهره برداري قرار مي دهد . مديران ارشد سازمان در هر زمان و مكان به گزارشات مورد نظر خود در قالب جداول و نمودارهاي گرافيكي دسترسي دارند و با توجه به آمارهاي ثبت شده مي توانند تصميمات مناسب گرفته وسياست گذاري هاي متناسب را اعمال نمايند.

شمس چیست ؟

توسعه شبكه ملي سلامت (شمس) به مفهوم بازسازي و نوسازي و گسترش شبكه بهداشت درماني كشور

ضرورت اجرا طرح شبكه ملي سلامت از اين جا مشخص مي گردد كه يكي از شاخص هاي سازمان بهداشت جهاني در خصوص ميزان توسعه يافتگي كشورهاي دنيا در سلامت الكترونيكي تعداد مراكز بهداشتي درماني داراي زير ساخت ارتباطي پرسرعت مي باشد.
شبكه ملي سلامت، زيرساخت ارتباطي بين مراكز بهداشتي، تشخيصي و درماني سراسر كشور و امكان برقراري ارتباط بين اين مراكز، تبادل داده‌ها به صورت الكترونيكي و ارائه خدمات الكترونيك سلامت در كشور را فراهم نموده است. اين شبكه مختص حوزه دولتي نبوده و بخش غير دولتي نيز مي‌توانند از خدمات اين شبكه استفاده نمايند. خدمات الكترونيكي مختلفي در حوزه سلامت بر روي اين بستر قابل ارائه مي‌باشد. مانند سپاس (سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايران)، دوره هاي آموزش مجازي، كتابخانه هاي الكترونيكي پزشكي و سلامت، مشاوره هاي پزشكي از راه دور، اتوماسيون اداري، خدمات الكترونيكي مختص دانشجويان، شبكه هاي علمي و پژوهشي، سامانه هاي اطلاع رساني داروها، نوبت دهي درمانگاهها و مطب ها از راه دور، صدور انواع مجوزها و گواهي هاي پزشكي و بهداشتي به صورت الكترونيكي، دسترسي به منابع علمي و پژوهشي و ساير خدمات الكترونيك سلامت.
توسعه سامانه نظام ارجاع الكترونيكي چیست؟

شرح مختصر: به منظور پايش و مديريت پذيرش بيماران در مراكز درماني، امكان رهگيري آن ها و همچنين برنامه ريزي دقيق تخت هاي بيمارستاني جهت ارائه خدمات الكترونيكي سلامت، توسعه سامانه پايش برخط بيمارستان هاي كشور ايجاد گرديده است. اين پروژه با تطبيق اطلاعات ارسالي به سرويس تخت و پذيرش برخط بيماران درصدد رصد چرخه پذيرش بيماران، پايش آمار مراجعه كنندگان به مراكز ارائه دهنده خدمت، جستجوي بيماران تصادفي، مفقودين، مديريت توزيع بيماران در مراكز ارائه دهنده خدمت، ارتقاي مكانيسم هاي نظارت حاكميتي بر پذيرش و ترخيص بيماران در مراكز و نيز مديريت تخت هاي بيمارستاني مي باشد. در اين ساختار، با پذيرش بيمار در بيمارستان ها، اطلاعات پذيرش و بيمه وي به سامانه پرونده الكترونيكي سلامت(سپاس) ارسال ميگردد. از طرفي با تغيير وضعيت تخت هاي بيمارستاني، وضعيت تخت در عناوين مختلف اشغال شده، آماده پذيرش بيمار، رزرو شده و خارج از دسترسي به سامانه ارسال ميگردد. با قرارگيري اطلاعات در محور مذكور، امكان پايش برخط بيمارستان ها و وضعيت بيماران بستري در تخت هاي موجود مراكز، ميسر مي گردد.

 

سياب چیست؟

شرح مختصر: سامانه يكپارچه اطلاعات بهداشت (سياب) مجموعه اي از نرم افزارها، سيستم هاي اطلاعاتي و شبكه ارتباطي است كه زيرساخت ايجاد و توسعه پرونده الكترونيكي سلامت يكپارچه حوزه بهداشت در ايران را فراهم مي سازد. اين سامانه به منظور يكپارچه سازي اطلاعات حوزه بهداشت طراحي و توسعه يافته است كه در اين راستا استانداردهايي جهت آماده سازي نرم افزارهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي براي تبادل اطلاعات سامانه هاي مختلف با سامانه يكپارچه اطلاعات بهداشت(سياب)  توسعه داده شده است.

 

توسعه سامانه پايش برخط بيمارستان چیست ؟

شرح مختصر: به منظور پايش و مديريت پذيرش بيماران در مراكز درماني، امكان رهگيري آن ها و همچنين برنامه ريزي دقيق تخت هاي بيمارستاني جهت ارائه خدمات الكترونيكي سلامت، توسعه سامانه پايش برخط بيمارستان هاي كشور ايجاد گرديده است. اين پروژه با تطبيق اطلاعات ارسالي به سرويس تخت و پذيرش برخط بيماران درصدد رصد چرخه پذيرش بيماران، پايش آمار مراجعه كنندگان به مراكز ارائه دهنده خدمت، جستجوي بيماران تصادفي، مفقودين، مديريت توزيع بيماران در مراكز ارائه دهنده خدمت، ارتقاي مكانيسم هاي نظارت حاكميتي بر پذيرش و ترخيص بيماران در مراكز و نيز مديريت تخت هاي بيمارستاني مي باشد. در اين ساختار، با پذيرش بيمار در بيمارستان ها، اطلاعات پذيرش و بيمه وي به سامانه پرونده الكترونيكي سلامت(سپاس) ارسال ميگردد. از طرفي با تغيير وضعيت تخت هاي بيمارستاني، وضعيت تخت در عناوين مختلف اشغال شده، آماده پذيرش بيمار، رزرو شده و خارج از دسترسي به سامانه ارسال ميگردد. با قرارگيري اطلاعات در محور مذكور، امكان پايش برخط بيمارستان ها و وضعيت بيماران بستري در تخت هاي موجود مراكز، ميسر مي گردد.

 

تماس با مدیریت
تماس با مدیریت